POOHŘÍ 2. Památky a společnost, Žatec 2012

Sborník z konference konané v Žatci ve dnech 8. a 9. září 2011

si můžete objednat v Regionálním muzeu K. A. Polánka v Žatci.
Jitka Krouzová
dokum@muzeumzatec.cz
tel. 608 200 697

Prodej publikací muzea a objednávkový formulář

Obsah

Předmluva  7
Lucie Radová
Památková péče v městské památkové rezervaci Žatec (1961–2011)
 9
Alica Štefančíková
Památková péče jak v Čechách, tak i v Lounech – východiska
a důsledky
 15
Jiří Matyáš
Historické pozadí prohlášení Žatce pěstskou památkovou rezervací
 19
Martin Vostřel
Architektonický vývoj Loun od poloviny 19. století do současnosti
 37
Jiří Bureš
Vápenky, cihelny a jejich relikty v krajině Poohří
 54
Miroslav Černý
Vesnické stavby Podlesí a jejich základní problematika
 62
Daniela Linková
Vývoj pohřbívání a sepulkrální plastika v Lounech
 69
Jan Mareš
Historická evidence drobných sakrálních památek Podbořanska,
Žatecka a Lounska
 85
Viktor Kovařík – Pavel Zahradník
Zaniklé či torzálně dochované mariánské, trojiční a další světecké
sloupy i pilíře v Poohří
 95
Josef Záruba-Pfeffermann
Malby v Dobroměřicích, Radonicích, Slavětíně a Židovicích
ve světle oprav a rekonstrukcí
 116
Jaroslav Havrlant
Příspěvek k fenoménu žateckých kostelů ve středověku
 131
Pavel Kalina
Princip kontinuace a dilatace v děkanském kostele Nanebevzetí
Panny Marie v Žatci
 152
Jaroslav Skopec
Románské a raně gotické venkovské kostely na Lounsku
 160
Ondřej Hladík
Hrad Loket – přeměna okresní soudní věznice v památkový objekt
 179
Hana Lencová
Odměna československých úřadů za věrnost republice.
Osud Antonína Dembického v poválečné republice
 191
Martin Krsek
Schlaraffia Saazia – žatecká říše chmele a humoru
 201
Veronika Štěpánová
Od rakovnického zádušního dvora k manství Pražského hradu.
Buškovský statek v Hříškově a jeho postavení v 16. až 18. století
 207
Ota Halama
Žatečtí rodáci v pražské bouři 1524
 223
Tomáš Velička
Louny v komunikaci s panovníkem a jeho úředníky v době předhusitské
 233
Recenze a materiály
 
Jaroslav Havrlant
Nejstarší Inventář městského musea v Lounech
 245
Jan Mareš
Oblastní muzeum v Lounech. 120 let. Sborník ke 120. výročí
založení Oblastního muzea v Lounech, Louny 2009

 250
Zora Machková
Sbírka staničních kronik
 252


Historie a současnost Poohří o.s. | Webdesign Magic Media s.r.o.