POOHŘÍ 2. Památky – společnost (Žatec 2011)

Konference pořádaná u příležitosti 50. výročí prohlášení Žatce městskou památkovou rezervací proběhla ve čtvrtek a pátek 8.–9. září 2011 v Žatci v Křížově vile.

Abstrakty najdete zde

Čtvrtek 8. září od 10:00

9:30 Registrace účastníků
10:00 Zahájení konference
Mgr. Zdeňka Hamousová (starostka města Žatce): úvodní slovo
Mgr. Jiří Kopica (Regionální muzeum K. A. Polánka v Žatci): úvodní slovo
Jaroslav Havrlant, Jan Mareš, Martin Vostřel (Historie a současnost Poohří, o. s.): úvodní slovo a prezentace sborníku POOHŘÍ 1. Sídla – Správa – Společnost (Sborník z konference konané v Lounech 13.–14. května 2010)

10:30 Blok I
PhDr. Jiří Matyáš (Regionální muzeum K. A. Polánka v Žatci):
Historické pozadí prohlášení Žatce městskou památkovou rezervací
Mgr. Lucie Radová (NPÚ – Územní odborné pracoviště v Ústí nad Labem):
MPR Žatec 1961–2011: Co jsme (ne)dokázali
PhDr. Martin Vostřel (Oblastní muzeum v Lounech):
Přeměna Loun 20. století ve světle dobových fotografií
PhDr. Alica Štefančíková (Galerie Benedikta Rejta v Lounech):
Památková péče jak v Čechách, tak i v Lounech – východiska a důsledky

Diskuse,
přestávka na oběd

13:30 Blok II
PhDr. Vladislav Razím (NPÚ - Územní odborné pracoviště středních Čech v Praze):
Městské opevnění v rámci MPR Žatec
prof. PhDr. Pavel Kalina, CSc. (ČVUT Praha):
Princip kontinuace a dilatace v děkanském kostele Nanebevzetí Panny Marie v Žatci
ThLic. Jaroslav Havrlant (Oblastní muzeum v Lounech):
Příspěvek k fenoménu žateckých kostelů

Diskuse, přestávka

15.00 Blok III
PhDr. Jan Mareš, Ph.D. (Státní okresní archiv Louny):
Historická evidence drobných sakrálních památek Podbořanska, Žatecka a Lounska
PhDr. Viktor Kovařík (NPÚ – Ústřední pracoviště v Praze):
Zaniklé či torzálně dochované mariánské, trojiční a další světecké sloupy v Poohří
Mgr. Tomáš Brož – Mgr. Jaroslav Skopec (NPÚ – Územní odborné pracoviště v Ústí nad Labem):
Středověká sakrální architektura Poohří
PhDr. MgA. Josef Záruba-Pfeffermann, Ph.D. (FF UK v Praze):
Nástěnné malby z okruhu Slavětínského Mistra ve světle historických oprav a rekonstrukcí. Malby v Dobroměřicích, Radonicích a Slavětíně jako doklad dějin památkové péče

Diskuse, přestávka

16:45 Blok IV
Mgr. Jiří Bureš (Muzeum města Duchcova; NPÚ – Územní odborné pracoviště v Ústí nad Labem):
Cihelny, vápenky a jejich relikty v krajině Poohří
Mgr. Miroslav Černý (Občanské sdružení pro L.R.K. Podlesí Jimlín):
Vesnické stavby Podlesí a jejich základní problematika
Mgr. Daniela Linková (Oblastní muzeum Litoměřice):
Vývoj pohřbívání v Lounech a lounské hřbitovní náhrobky

Diskuse

18:00 Vernisហvýstavy 50 let městské památkové rezervace Žatec

19:00 Prohlídka děkanského chrámu Nanebevzetí Panny Marie a následný společenský večer v Chrámu chmele a piva


Pátek 9. září od 9:00

9:00 Blok V
Mgr. Petr Čech (Archeologický ústav AV ČR v Praze – pracoviště Žatec):
Archeologická zjištění o objektu renesanční sladovny č.p. 356, Masarykova ul., Žatec
Bc. Martin Volf (Ústav archeologické památkové péče severozápadních Čech Most):
Záchranný archeologický výzkum při rekonstrukci kostela sv. Šimona a Judy v Lenešicích
Mgr. Veronika Štěpánová (Státní okresní archiv Rakovník):
Buškovský statek – Rakovnický zádušní dvůr v Hříškově
Mgr. Martin Zubík (NPÚ – Územní odborné pracoviště v Ústí nad Labem):
Obnova fasády zámku v Klášterci nad Ohří
PhDr. Ondřej Hladík (Kabinet dokumentace a historie Vězeňské služby ČR v Praze):
Hrad Loket – přeměna okresní soudní věznice v památkový objekt

Diskuse, přestávka

11:00 Blok VI
Mgr. Tomáš Velička (FF UK v Praze):
Louny v komunikaci s panovníkem a jeho úředníky v době předhusitské
Ota Halama, Th.D. (ETF UK v Praze):
Žatečtí rodáci v pražské bouři 1524 – Havel Cahera a spol.
Mgr. Martin Krsek (Muzeum města Ústí nad Labem):
Schlaraffia Saazia – žatecká říše chmele a humoru
Mgr. Hana Lencová (FF UJEP v Ústí nad Labem):
Odměna čsl. úřadů za věrnost republice. Osud Antonína Dembického v poválečné republice

Diskuse

12:30 Závěr konference

Historie a současnost Poohří o.s. | Webdesign Magic Media s.r.o.