POOHŘÍ 5. Církev a společnost (Litoměřice 2014)

Konference proběhne ve čtvrtek a pátek 16.–17. října 2014 v Litoměřicích v multikulturních prostorách Hradu Litoměřice (Tyršovo náměstí 68).

Program:

Abstrakty najdete zde

Čtvrtek 16. října

11:00 Prezentace účastníků
12:00 Zahájení konference
Mons. Jan Baxant, litoměřický biskup
PhDr. Marek Poloncarz, SOA Litoměřice
PhDr. Jan Mareš, Ph.D., Historie a současnost Poohří, o. s.

12:30 I. blok
PhDr. Z. Uhlíř (NK Praha)
Společnost a církev v českých městech pozdního středověku
Mgr. Daniela Brokešová (SOA Litoměřice)
Pečeti kolegiátní kapituly sv. Štěpána v Litoměřicích
ThLic. Jaroslav Havrlant, Th.D. (OM Louny)
Proboštství postoloprtského kláštera

Diskuse, přestávka 15 min.

13:45 II. blok
PhDr. Kateřina Kubínová, Ph.D. (ÚDU AV ČR)
Ondřej z Rakous – libochovický farář
Mgr. Martina Šárovcová, Ph.D. (ÚDU AV ČR)
Kolovratská fundace augustiniánského kláštera v Dolním Ročově a její reflexe v malířské výzdobě Ročovského graduálu
PhDr. Dagmar Štefancová (NM Praha)
Fragmenty středověkých liturgických knih a jejich život po životě

Diskuse, přestávka 30 min. (coffee break)

15:15 III. blok
Mgr. Ondřej Faktor (NG Praha)
Gotické nástěnné malby v Černochově, okr. Louny
Mgr. Jan Leibl – Mgr. Jaroslav Skopec (NPÚ ÚOP Ústí n. Labem)
Kostel sv. Mikuláše (biskupa) v Běsně, okr. Louny
Mgr. Filip Krinke (Biskupství Litoměřice)
Vývoj knihovny litoměřické kapituly od 16. století po současnost

Diskuse, přestávka 15 min.

16:30 IV. blok
PaedDr. Petr Rak (SOkA Chomutov/Kadaň)
Stylizace raně novověkých vkladů v trhových knihách měst Louny a Žatec
Mgr. V. Doušová (SOkA Rakovník)
Hospodaření se zádušním majetkem rakovnického a lounského kostela v raném novověku ve světle zádušních knih
Bc. Martin Wolf (ÚAPP Most)
Opočno u Loun v raném a vrcholném středověku. Přínos archeologického výzkumu k poznání struktury vesnického jádra

Diskuse, závěr prvního dne.

18:00-20:00 VEČEŘE
20:00-23:00 Společenský večer v prostorách biskupské konsistoře

Pátek 17. října

9:00 I. blok
Prof. PhDr. Pavel Kalina, Ph.D. (FA ČVUT Praha)
De voluntate serenissimi principis. Kaple sv. Viléma a kostel Narození Panny Marie v Roudnici: církev a šlechtický patronát na prahu novověku
Mgr. Iva Prošková (FF UJEP Ústí n. Labem)
Mariánská úcta v severozápadních Čechách: putování a zbožnost jako součást každodenního života barokních Čech
Mgr. Jakub Pátek, Ph.D. (FF UJEP Ústí n. Labem)
Michael Osvald Thun - barokní patron farnosti Klášterec nad Ohří

Diskuse, přestávka 15 min.

10:15 II. blok
Mgr. Tomáš Velička (ÚČD FF UK Praha)
Zbožné donace žateckých měšťanů v době předhusitské
PhDr. Věra Laštovičková, Ph.D. (VŠUP Praha)
Luteránské kostely v Čechách jako výraz německé národní identity?
Mgr. Martin Barus (Biskusptví Litoměřice)
Shodné a rozdílné v dějinách farností Milešov a Sutom

Diskuse, přestávka 30 min. (coffee break)

11:45 III. blok
PhDr. Ondřej Hladík, Ph.D. (Kabinet dokumentace a historie VS ČR)
Perzekuce farářů ČCE po únoru 1948
Kateřina Bílá – Mgr. Eva Konířová (Vlastivědné muzeum Jesenice)
Farář Miloš Vejvoda
Mgr. Stanisław Tokarz (Papežská univerzita Krakov)
Bohoslovci z Těšínska v Litoměřicích

Diskuse, přestávka 15 min.

13:00 IV. blok
Petr Zelinka, archivář salesiánské provincie SDB
Štěpán kardinál Trochta (1905-1974), první tři roky jeho biskupské služby v Litoměřicích
Adam Zítek (FF UK)
„Akce K“ v severozápadních Čechách. Průběh a důsledky likvidace klášterů

Diskuse, závěr konference. (cca 14:00)

14:30-16:00 EXKURZE - biskupský areál na Dómském náměstí (Mgr. Martin Barus)

Historie a současnost Poohří o.s.