POOHŘÍ 10. Památky – parky – putování, Louny 2022

Sborník z konference konané v Libochovicích 7. a 8. října 2021.

Obsah

Předmluva 7
Poohří v proudu času
Petr Novák
Nový poznatek k prehistorii Dobroměřic
13
Petr Novák
Sídliště z doby bronzové ve Veltěžích, okr. Louny
21
Petr Liebscher
Rekonstrukce chrámu Zvěstování Páně a Čtrnácti svatých pomocníků
při františkánském klášteře v Kadani
35
Milena Bílková
Grafické předlohy nástěnných maleb z roku 1614 ve františkánském
kostele Čtrnácti sv. pomocníků v Kadani
47
Bohumír Roedl
Skupice: Úvahy o přeložení vesnice a o dataci zvonice u tamního kostela
svatého Jana Křtitele
57
Martin Šanda
Střípky ze stavebních dějin postoloprtského zámku
67
Martin Šanda
František Rotter jako autor sochařských prací v kostele sv. Jakuba v Hřivicích?
95
Karel Mareš
Řád augustiniánů poustevníků a jeho šlechtičtí mecenáši v díle řádového
kronikáře Valentina Weidnera
99
Martin Barus
Milostná mariánská socha z kostela Narození Panny Marie v Morech
jako doklad zaniklého lokálního poutního místa
107
Jaroslav Havrlant
Otazníky kolem mariánského poutního místa v Liběšicích u Žatce
– diskusní příspěvek
127
Ivo Černý
Putování z Libochovic do Budyně nad Ohří po mapě prvního vojenského
mapování
147
Jaromír Tlustý
Zámecký park a zahrada zámku Libochovice – historie, osobnosti
149
Jaromír Tlustý – Vítězslav Lisec
Africké cesty Jana Josefa hraběte Herberstein a Proskau, 1879–1929
153
Jana Mezerová
Vlastivědci, archeologové a popel předků
Regionální faktory a skupinová identita Němců z českých zemí ve vlastivědné
produkci Žatecka a horního Ponisí na příkladu pojednání nejstarších dějin
165
Martin Vostřel
Počátky loutkářství na Lounsku a nejstarší budova loutkového divadla
v Československu
175
Milada Krausová
Jak si v Žatci roku 1921 připomínali Hošťálka
187
Z hudebního světa
Milan Černý
Urtica a jedno polozapomenuté requiem
201
Zprávy a recenze
Anastázie Ryšková – Petr Novák
Revizní zpracování výzkumu opevněné lokality Březno „Na Šachtách“
229
Vojtěch Peksa
Raně středověká studna z Liběšovic u Blšan
231
Zdeněk Plaček
Revitalizace parku v Lenešicích svépomocí
233
(Jaromír Tlustý)
Ivan FUKSA – Jiří PIRAMOVSKÝ – Jan ŠÍMA
Obrana Loun v roce 1938. Příběh lounských řopíků
235


Historie a současnost Poohří z.s. | Webdesign Magic Media s.r.o.