POOHŘÍ 5. Církev a společnost, Louny 2015

Sborník z konference konané v Litoměřicích 16. a 17. října 2014.

Obsah

Předmluva 7
Tomáš Velička
Zbožné donace žateckých měšťanů v době předhusitské
9
Veronika Doušová
Hospodaření se zádušním majetkem rakovnického a lounského kostela
v raném novověku ve světle zádušních knih
29
Filip Krinke
Vývoj knihovny litoměřické kapituly od 16. století po současnost
39
Petr Rak
Stylizace raně novověkých vkladů v trhových knihách měst Louny a Žatec
61
Martin Barus
Shodné a rozdílné v dějinách farností Sutom a Milešov
71
Iva Prošková
Mariánská úcta v severozápadních Čechách: putování a zbožnost
jako součást každodenního života barokních Čech
100
Jakub Pátek
Michael Osvald Thun – barokní patron farnosti Klášterec nad Ohří
112
Dagmar Štefancová
Notované fragmenty liturgických knih a jejich „život po životě“
na příkladu čtyř zlomků ze sbírky Národního muzea – Českého muzea hudby
123
Věra Laštovičková
Německé luteránské kostely v Čechách zbudované v období česko-německé
národní diferenciace
135
Kateřina Bílá – Eva Konířová
Miloš Vejvoda (1886–1951)
149
Petr Zelinka
ThDr. Štěpán kardinál Trochta (1905–1974), první tři roky jeho biskupské
služby v Litoměřicích
158
Ondřej Hladík
Perzekuce farářů Českobratrské církve evangelické po únoru 1948
v severozápadních Čechách
178
Adam Zítek
„Akce K“ v severozápadních Čechách. Průběh a důsledky likvidace klášterů
188
Stanisław Tokarz
Bohoslovci z Těšínska v Litoměřicích
201
Zprávy a recenze
Vít Pávek
550 let zámku Nový Hrad v Jimlíně u Loun. Rodové sídlo Novohradských
z Kolowrat
207


Historie a současnost Poohří z.s. | Webdesign Magic Media s.r.o.