POOHŘÍ 6. Města a společnost, Louny—Žatec—Kadaň 2019

Sborník z konference konané v Žatci 8. a 9. října 2015.

Obsah

Předmluva 7
Andrea Huczmanová
Hrabišici a jejich vliv na sakrální architekturu v Poohří v prvé čtvrtině
13. století
9
Tereza Hejdová
Majetky kláštera klarisek v Panenském Týnci od jeho založení do počátku
17. století
19
Pavel Štěpánek
Žatec jako zastávka na svatojakubské poutní cestě. Kostel sv. Jakuba v Žatci
v českém i evropském kontextu
33
Eva Němečková
Počátky cechů v severozápadních Čechách
41
Bogusław Czechowicz
„O felix civitas que edificatur tempore pacis“.
O programie ideowym bram miejskich Loun z około 1500 roku
57
Petra Konupková
Heraldické památky erbovních a nobilitovaných měšťanů v Litoměřicích
67
Veronika Štěpánová - Doušová
Žatecká zádušní kniha z let 1550–1650 a její vypovídací hodnota
87
Petra Zelenková
„Město obávané pro svá vítězství.“ Oslava Žatce
na univerzitní tezi Jana Daniela Ignáce Pocka z roku 1678
107
Pavel Kalina
De voluntate serenissimi principis. Kaple sv. Viléma a kostel Narození Panny
Marie v Roudnici nad Labem: církev a šlechtický patronát na prahu novověku
117
Martin Vostřel
Louny jako bašta češství – český nacionalismus na přelomu 19. a 20. století
127
Milada Krausová
Ještě se tančilo aneb Návštěva Karla Habsburského v Žatci roku 1910
143
Bohuslav Rejzl
Váleční uprchlíci a vysídlenci v lounském politickém okrese v letech 1914–1918
161
Hana Lencová – Černá
Národní správce – bezúhonný hrdina?
187
Jaroslav Vaculík
Příchod volyňských Čechů do Žatce
201
Ondřej Hladík
Zpravodajská skupina Věkoslava Loutského a III. odboj v Poohří
211
Nekonferenční příspěvky
Petr Čech – Katarína Chlustiková – Mašterová
Lokalizace minoritského klášterního kostela sv. Petra a Pavla v Žatci
219
Jaroslav Havrlant
Žatecké kostely z hlediska příčin jejich zániku nebo dochování
237
Zprávy a recenze
Petra Paterová – Rudolfová
M. Jan Hus a Louny. Sborník k 600. výročí mučednické smrti M. Jana Husa
255


Historie a současnost Poohří z.s. | Webdesign Magic Media s.r.o.