POOHŘÍ 7. Smrt, války a katastrofy, Louny—Žatec—Kadaň 2018

Sborník z konference konané v Kadani 12. a 13. října 2017.

Obsah

Předmluva 7
Petr Novák
Fragment dominikánského kostela Panny Marie v Lounech
9
Tomáš Velička
Křížova sbírka středověkých a raně novověkých písemností v SOkA Louny
15
Veronika Doušová
Komunikace mezi městy Rakovníkem, Louny a Žatcem ve světle
rakovnických register odeslané korespondence z let 1559, 1567–1569
31
Jan Boukal
Rytíři z Vřesovic ve válkách. Příspěvek k dějinám tzv. válečnické aristokracie
38
Marta Vaculínová
Pohromy jako trest za lidské hříchy v latinských básních našich humanistů
47
Vít Mazač
Nástěnné malby sakrálních objektů v severozápadních Čechách
54
Milena Bílková
Nástěnné malby z roku 1614 ve františkánském kostele Čtrnácti sv. Pomocníků
v Kadani
75
Helena Chalupová
Mše duchů v raném novověku
83
Martin Vostřel
Povodně na Lounsku v dlouhém 19. století
90
Ondřej Hladík
Kolektivizace jako lidská katastrofa na příkladu mlynáře Jindřich Davida
99
Milada Krausová
Příběh žateckého lva
104


Historie a současnost Poohří z.s. | Webdesign Magic Media s.r.o.