POOHŘÍ 8., Louny 2019

Sborník z konference konané na Novém Hradě v Jimlíně 18. a 19. října 2018.

Obsah

Předmluva 7
Ľubomír Turčan
S Bedřichem k lounské gotice
9
Petr Sommer
Přítel Bedřich
11
Karel Mareš
Za Bedřichem Štauberem
17
Lounsko ve středověku a na počátku raného novověku
Jaroslav Havrlant
Oblast Lounska z hlediska církevní správy
21
Jan Mareš
Oblast Lounska z hlediska panovnických listin a městských účtů
47
Tomáš Velička
Pokus o definici Lounska v době předhusitské (správní a sociální aspekty)
59
Aleš Káčerik – Ivan Peřina
Kostel sv. Mikuláše v Lounech, archeologické a stavební detaily z výzkumu
v roce 2016
73
Veronika Horová
Středověké nástěnné malby na Novém Hradě u Jimlína
85
Poohří od pravěku do současnosti
Dagmar Štefancová
Druhotně použitý notovaný pergamen na vazbách knih z knihovny
augustiniánského kláštera v Dolním Ročově
101
Petr Čech – Michal B. Soukup – Markéta Soukupová
Osamocená novověká stavba v Žatci „U Ptáka“
115
Milan Černý
Chrámoví hudebníci a repertoár v oblasti severozápadního Podkrušnohoří
za doby barokní
131
Jiří Matyáš
Okresní konference KSČ v Lounech a Rakovníku v roce 1968
– Sonda do perspektiv a limitů československého jara 1968 v regionech
157
Diskusní příspěvek
Petr Novák
Otázka předlokační osady města Loun
187


Historie a současnost Poohří z.s. | Webdesign Magic Media s.r.o.