POOHŘÍ 7. Smrt, války a katastrofy (Kadaň 2017)

Konference proběhne ve čtvrtek a pátek 12.–13. října 2017 v refektáři františkánského kláštera v Kadani (Jana Švermy 474, Městské muzeum v Kadani).

Abstrakty najdete zde

Program konference:

Čtvrtek 12. října

12:00 Prezentace účastníků
13:00 Zahájení konference
Mgr. Jan Losenický, místostarosta města Kadaně
Petr Liebscher, Správce Františkánského kláštera
ThLic. Jaroslav Havrlant, Th.D., spolek Historie a současnost Poohří

13:15 I. blok
PhDr. Jan Mareš, Ph.D. (SOkA Louny)
Kam přijde lounský archiv? Odvrácení jedné katastrofy
PhDr. Milada Krausová, (RM Žatec)
Příběh žateckého lva
Mgr. Lucie Radová (NPÚ–ÚOP Ústí nad Labem)
Naděje po katastrofách? Nominace Žatce na Seznam světového dědictví UNESCO

diskuse, přestávka

14:45 II. blok
PhDr. Ondřej Hladík (Kabinet dokumentace a historie VS ČR)
Kolektivizace jako lidská katastrofa na příkladu mlynáře Davida
PhDr. Martin Vostřel, Ph.D. (OM Louny)
Povodně na Lounsku v dlouhém 19. století
ThLic. Jaroslav Havrlant, Th.D. (OM Louny)
Poznámky ke knize Šlechtické sepulkrální památky Lounska

diskuse, přestávka

16:00 III. blok
Mgr. Lukáš Gavenda
500 let od smrti Jana Hasištejnského z Lobkovic
(Přednáška a prohlídka klášterního kostela)

18:30 společná večeře v restauraci Střelnice


Pátek 13. října

9:00 IV. blok
Bc. Vít Pávek (správa zámku Nový Hrad)
Dolní državy Schwarzenbergů v severozápadních Čechách
Mgr. Jiří Šlajsna (OM Most)
„Tento detail nebude důležitý pro potomstvo, ale dnes je zajímavý…“ Omyl mistra Voltaira a předehra ke srážce u Kadaně roku 1742
Mgr. Tomáš Velička, Ph.D. (FF UK Praha; FF UJEP Ústí nad Labem)
Křížova sbírka středověkých a raně novověkých listin v SOkA Louny
PhDr. Veronika Doušová (SOkA Rakovník)
Komunikace mezi městy Rakovník, Louny a Žatec ve světle rakovnických register odeslané korespondence z let 1559, 1567–1569

diskuse, přestávka

10:40 V. blok
Mgr. Jan Boukal (FF UK Praha)
Rytíři z Vřesovic ve válkách. Příspěvek k dějinám válečnické aristokracie
Mgr. Helena Chalupová, (FF UK; PedF UK; Muzeum hl. m. Prahy)
Mše oživlých zemřelých v raném novověku
Mgr. Marta Vaculínová Ph.D. (Kabinet pro klasická studia FLÚ AV ČR)
Pohromy jako trest za lidské hříchy v latinských básních našich humanistů

diskuse, přestávka

11:50 VI. blok
Mgr. Milena Bílková, Th.D. (OM Chomutov)
„Kdo nás odloučí od lásky Kristovy? Snad soužení… nebezpečí nebo meč?“ (Řím 8,35). Pozdně renesanční nástěnné malby světců ve františkánském kostele v Kadani
PhDr. Vít Mazač (SGK NG v Praze)
Nástěnné malby sakrálních objektů v severozápadních Čechách
PhDr. Petr Novák, CSc. (Louny)
Fragment kostela dominikánského Panny Marie v Lounech

diskuse, závěr konference.

13:00 oběd formou rautu

14:00 doprovodný program
exkurze na hradě Hasištejn
prohlídka kadaňských věží (Mikulovická brána a radnice)

Uváděné časy jsou jen orientační!


Historie a současnost Poohří